HYCOM.org

bfs-v10-monsoon THREDDS SERVER

THREDDS Data Server

Catalog https://tds.hycom.org/thredds/catalogs/GOMu0.04/expt_50.1.html

Dataset: HYCOM + NCODA Gulf of Mexico 1/25° Reanalysis (NRL)/GOMu0.04/expt_50.1/(2011) Reanalysis Data: 2011-Jan to 2011-Dec (3-hrly)

Documentation:

Access:

  1. OPENDAP: //tds.hycom.org/thredds/dodsC/GOMu0.04/expt_50.1/data/netcdf/2011
  2. NetcdfSubset: //ncss.hycom.org/thredds/ncss/grid/GOMu0.04/expt_50.1/data/netcdf/2011
  3. FTP: //data.hycom.org/datasets/GOMu0.04/expt_50.1/data/netcdf/2011

Creators:

Publishers:

Viewers: