HYCOM.org

bfs-v13-skynet THREDDS SERVER

THREDDS Data Server

Catalog https://tds.hycom.org/thredds/catalogs/GLBv0.08/expt_53.X_ice.html

Dataset: GOFS 3.1: 41-layer HYCOM + NCODA Global 1/12° Reanalysis (NRL)/GLBv0.08/expt_53.X_ice/(2013) Reanalysis Data: 2013 to 2013 (1-hrly)

Documentation:

Access:

  1. OPENDAP: //tds.hycom.org/thredds/dodsC/GLBv0.08/expt_53.X/data_ice/2013
  2. NetcdfSubset: //ncss.hycom.org/thredds/ncss/grid/GLBv0.08/expt_53.X/data_ice/2013
  3. FTP: //data.hycom.org/datasets/GLBv0.08/expt_53.X/data_ice/2013

Creators:

Publishers:

Viewers: